..:: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
_
AAA hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 345,7 tỷ đồng EPS đạt 2019 đồng (SX)
_
ACL hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng EPS đạt 4968 đồng
_
APC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng EPS đạt 1935 đồng (SX)
_
ASM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng EPS đạt 1253 đồng (SX)
_
BCG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng
_
BCM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1183 tỷ đồng EPS đạt 1083 đồng (SX)
_
BID hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 3682 tỷ đồng EPS đạt 851 đồng (SX)
_
BMP hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng EPS đạt 2543 đồng (SX)
_
BTP 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 50,7 tỷ đồng EPS đạt 838 đồng (SX)
_
BVH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 645 tỷ đồng EPS đạt 920 đồng (SX)
_
BWE hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng EPS đạt 1110 đồng (SX)
_
CCL hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 17,7 tỷ đồng EPS đạt 328 đồng (SX)
_
CEE 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng gần 12,6 tỷ đồng EPS đạt Âm 319 đồng
_
CII hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 43,5 tỷ đồng EPS đạt 167 đồng (SX)
_
CMX hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST đạt 71 tỷ đồng
_
CSV hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng EPS đạt 2568 đồng (SX)
_
CSV hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 113,5 tỷ đồng EPS đạt 2568 đồng (SX)
_
CTD hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 312,6 tỷ đồng EPS đạt 3900 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
CTI hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 39 tỷ đồng EPS đạt 622 đồng (SX)
_
CTR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 76,8 tỷ đồng EPS đạt 1482 đồng (SX)
_
CTS 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 62 tỷ đồng EPS đạt 582 đồng
_
CVT 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng EPS đạt 1454 đồng (SX)
_
D2D 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 83 tỷ đồng EPS đạt 3498 đồng (SX)
_
DBC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 27,6 tỷ đồng EPS đạt 322 đồng (SX)
_
DCM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 298 tỷ đồng EPS đạt 499 đồng
_
DGW hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 58,5 tỷ đồng EPS đạt 1418 đồng (SX)
_
DHA 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 34,6 tỷ đồng EPS đạt 2144 đồng (SX)
_
DHC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 46 tỷ đồng EPS đạt 1044 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
DHG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 312 tỷ đồng EPS đạt 2291 đồng (SX)
_
DIG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 40 tỷ đồng EPS đạt 140 đồng (SX)
_
DPG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 20,3 tỷ đồng EPS đạt 436 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
DPR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 87 tỷ đồng EPS đạt 2163 đồng (SX)
_
DRC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 88 tỷ đồng EPS đạt 741 đồng (SX)
_
DRH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng EPS đạt 307 đồng (SX)
_
DXG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 556 tỷ đồng ( Đã phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và bán cho cđ)
_
EVE hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 10,4 tỷ đồng EPS đạt 274 đồng
_
EVF 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 88 tỷ đồng EPS đạt 353 đồng
_
FCN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 109 tỷ đồng EPS đạt 1058 đồng (SX)
_
FIT hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 10,6 tỷ đồng EPS đạt 42 đồng
_
FMC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 91 tỷ đồng EPS đạt 1847 đồng (SX)
_
FPT hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1418 tỷ đồng EPS đạt 2097 đồng (SX)
_
GAS hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 6049 tỷ đồng EPS đạt 3120 đồng (SX)
_
GEG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 136,6 tỷ đồng EPS đạt 662 đồng (SX)
_
GEX hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng EPS đạt 670 đồng (SX)
_
GIL hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 63 tỷ đồng EPS đạt 3457 đồng (SX)
_
GMD hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 288 tỷ đồng EPS đạt 894 đồng (SX, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
GTN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5,8 tỷ đồng EPS đạt 18 đồng (SX)
_
GVR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 874 tỷ đồng EPS đạt 218 đồng (SX)
_
HAG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng gần 503 tỷ đồng
_
HAX hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 29,8 tỷ đồng EPS đạt 851 đồng (SX)
_
HBC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 179,7 tỷ đồng EPS đạt 751 đồng (SX)
_
HCM 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 192,6 tỷ đồng EPS đạt 817 đồng (SX)
_
HDC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 38 tỷ đồng EPS đạt 744 đồng ( đã phát hành thêm cp tỷ lệ 15%)
_
HDG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 398 tỷ đồng EPS đạt 3254 đồng (SX)
_
HHS hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 81 tỷ đồng EPS đạt 323 đồng (SX)
_
HNG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng hơn 729 tỷ đồng
_
HPG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3836 tỷ đồng EPS đạt 1390 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
HT1 hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng EPS đạt 823 đồng (SX)
_
HTI 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 35 tỷ đồng EPS đạt 1404 đồng (SX)
_
HUT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng hơn 7,7 tỷ đồng
_
HVN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 1276 tỷ đồng EPS đạt 900 đồng (SX)
_
IDC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng EPS đạt 428 đồng (SX)
_
IDI hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng EPS đạt 1114 đồng (SX)
_
IDJ hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1,2 tỷ đồng EPS đạt 36 đồng
_
IJC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 185,7 tỷ đồng EPS đạt 1295 đồng (SX)
_
KBC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 390 tỷ đồng EPS đạt 831 đồng (SX)
_
KDH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 214,7 tỷ đồng EPS đạt 400 đồng
_
KSB hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 152,8 tỷ đồng EPS đạt 2375 đồng (SX)
_
LCG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 96,5 tỷ đồng EPS đạt 868 đồng (SX)
_
LDG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 197.7 tỷ đồng EPS đạt 930 đồng (SX)
_
LGL hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 28,77 tỷ đồng EPS đạt 685 đồng
_
LHG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 79 tỷ đồng EPS đạt 1580 đồng (SX)
_
LTG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 252 tỷ đồng EPS đạt 2658 đồng
_
MBG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST đạt 2,6 tỷ đồng EPS đạt 58 đồng (SX)
_
MH3 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng EPS đạt 1956 đồng
_
MPC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 156,7 tỷ đồng EPS đạt 909 đồng (SX - giảm mạnh)
_
MSH 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 219 tỷ đồng EPS đạt 4380 đồng
_
MSN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1882 tỷ đồng EPS đạt 1617 đồng (SX - giảm mạnh)
_
MWG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2119 tỷ đồng EPS đạt 4782 đồng (SX)
_
NDN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 42 tỷ đồng EPS đạt 878 đồng (SX)
_
NLG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 265,7 tỷ đồng EPS đạt 1139 đồng (SX)
_
NTC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng EPS đạt 8158 đồng
_
NTL tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng EPS đạt 1839 đồng (SX)
_
PAN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng EPS đạt 589 đồng (SX)
_
PC1 hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 225 tỷ đồng EPS đạt 1410 đồng (SX giảm mạnh)
_
PDR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 241 tỷ đồng EPS đạt 700 đồng (SX)
_
PET hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 61,7 tỷ đồng EPS đạt 687 đồng (SX)
_
PGC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 1226 đồng
_
PHR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 165,6 tỷ đồng EPS đạt 1089 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
PLX hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2318 tỷ đồng EPS đạt 1754 đồng (SX)
_
PLX hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2318 tỷ đồng EPS đạt 1754 đồng (SX)
_
PNJ hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST đạt 598 tỷ đồng EPS đạt 2498 đồng (SX)
_
POW hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 1523 tỷ đồng EPS đạt 650 đồng (SX)
_
PPC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 584 tỷ đồng EPS đạt 1821 đồng (SX)
_
PTB hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 188,6 tỷ đồng EPS đạt 3925 đồng (SX)
_
PVB 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng gần 30 tỷ đồng EPS đạt Âm 1384 đồng
_
PVC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 12,9 tỷ đồng EPS đạt 227 đồng (SX)
_
PVD hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng EPS đạt 19 đồng (SX)
_
PVI hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 435 tỷ đồng EPS đạt 1733 đồng
_
PVS hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 587 tỷ đồng EPS đạt 1172 đồng (SX)
_
PXS 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng 50 tỷ đồng EPS đạt Âm 834 đồng (SX)
_
QCG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty đạt 36,6 tỷ đồng EPS đạt 133 đồng (SX)
_
REE hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 786 tỷ đồng EPS đạt 2536 đồng (SX giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
SCR hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 134 tỷ đồng EPS đạt 396 đồng (SX)
_
SGN hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 155 tỷ đồng EPS đạt 5537 đồng
_
SIP hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng EPS đạt 2411 đồng (SX)
_
SJS hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng EPS đạt 133 đồng (SX)
_
SKG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 1289 đồng
_
SSI hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 418,7 tỷ đồng EPS đạt 765 đồng (SX-giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
STK hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 109,6 tỷ đồng EPS đạt 1690 đồng (SX)
_
SZC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 49 tỷ đồng EPS đạt 392 đồng (SX)
_
SZL hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 47,8 tỷ đồng EPS đạt 2102 đồng (SX)
_
TCD hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 28 tỷ đồng EPS đạt 729 đồng
_
TCL 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng EPS đạt 1695 đồng (SX)
_
TCM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 95 tỷ đồng EPS đạt 1393 đồng (SX)
_
TDC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 11,3 tỷ đồng EPS đạt 91 đồng (SX)
_
TDH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 57 tỷ đồng EPS đạt 697 đồng (SX)
_
TDM 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng EPS đạt 864 đồng (SX)
_
TIG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng EPS đạt 424 đồng (SX)
_
TIP hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 47,6 tỷ đồng EPS đạt 1831 đồng
_
TLH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 6,7 tỷ đồng EPS đạt 374 đồng
_
TNG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 93 tỷ đồng EPS đạt 1320 đồng (SX)
_
TRC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 33 tỷ đồng EPS đạt 1146 đồng (SX)
_
TRC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 33,4 tỷ đồng EPS đạt 1146 đồng (SX)
_
TVT hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 52,9 tỷ đồng EPS đạt 2278 đồng (SX)
_
VCB hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 9068 tỷ đồng EPS đạt 2456 đồng (SX)
_
VCG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 282 tỷ đồng EPS đạt 639 đồng (SX)
_
VCS hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 670 tỷ đồng EPS đạt 3933 đồng (SX)
_
VEA hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3309 tỷ đồng EPS đạt 2491 đồng (SX)
_
VFG hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 73,8 tỷ đồng EPS đạt 2099 đồng (SX)
_
VGC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng EPS đạt 791 đồng (SX)
_
VGI hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 722 tỷ đồng EPS đạt 225 đồng (SX)
_
VGT hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 222 tỷ đồng EPS đạt 384 đồng (SX)
_
VHC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 727 tỷ đồng EPS đạt 7763 đồng (SX)
_
VHM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 9853 tỷ đồng EPS đạt 2942 đồng (SX)
_
VIC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2400 tỷ đồng EPS đạt 795 đồng (SX)
_
VNM hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5689 tỷ đồng EPS đạt 2953 đồng (SX)
_
VPH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 12 tỷ đồng EPS đạt 150 đồng
_
VRC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 21,6 tỷ đồng EPS đạt 432 đồng
_
VRE hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1251 tỷ đồng EPS đạt 537 đồng (SX)
_
VRG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng EPS đạt 186 đồng (SX)
_
VSC hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 83,5 tỷ đồng EPS đạt 1370 đồng ( SX, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
VSH hợp nhất quý 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 111,7 tỷ đồng EPS đạt 520 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
_
_
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không khuyến nghị mua bán dựa trên thông tin trên.
_